ورود

نام و نام خانوادگی : احمد زماني ناديلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vahid13892009@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
397 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/23
396 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/23
414 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده