ورود

نام و نام خانوادگی : احمد زماني ناديلو

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : vahid13892009@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1183 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) پنج شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/05
955 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) پنج شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/11/02
954 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/11/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده