ورود

نام و نام خانوادگی : اصغر سليمي امير غائب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : asgharsalimi356@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
246 زبان تخصصي پيشرفته پنج شنبه15:30 11:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 14:00 96/10/21
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده