ورود

نام و نام خانوادگی : اصغر سليمي امير غائب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : asgharsalimi356@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1533 انگليسي براي اهداف ويژه 11:00 97/10/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده