ورود

نام و نام خانوادگی : اصغر سليمي امير غائب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : asgharsalimi356@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
484 زبان تخصصي پيشرفته پنج شنبه17:15 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 97/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده