ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1393 حسابرسي عملياتي، عملکرد(براي ديوان محاسبات و بخش عمومي) جمعه19:00 17:30هفته چهارم/ 08:00 99/04/04
1267 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري جمعه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/10
715 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جمعه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/10
721 حسابرسي فناوري اطلاعات جمعه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/03
718 حسابداري مديريت پنج شنبه18:00 16:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/03/25
720 حسابرسي داخلي پنج شنبه16:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/03/31
725 پژوهش هاي کيفي در حسابداري و حسابرسي پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده