ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
392 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري جمعه18:15 15:45 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 96/10/24
394 حسابرسي عملياتي، عملکرد جمعه17:15 11:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:00 96/10/17
282 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري جمعه15:30 11:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 96/10/24
275 تصميم گيري در مسائل مالي و سرمايه گذاري جمعه10:50 08:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 96/10/24
224 پژوهش درکنترل هاي داخلي و ريسک جمعه10:50 08:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 96/10/28
1189 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 11:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده