ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
488 پژوهش هاي کيفي در حسابداري و حسابرسي جمعه19:00 15:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 97/04/03
696 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري جمعه15:30 13:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/02
1856 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري جمعه15:30 13:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/02
482 مديريت اوراق بهادار و سرمايه گذاري جمعه13:00 08:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده