ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1036 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پنج شنبه19:00 15:45هفته اول/ 11:00 98/04/02
1047 پژوهش هاي کيفي در حسابداري و حسابرسي پنج شنبه15:30 11:30شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 98/04/01
1046 پژوهش هاي کيفي در حسابداري و حسابرسي پنج شنبه11:15 08:00شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 98/04/01
1374 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري 11:00 98/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده