ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
574 روش تحقيق کيفي چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/18
698 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پنج شنبه18:00 15:31شماره کلاس1هفته دوم/ 11:00 97/10/22
703 بررسي موارد خاص در حسابرسي(افته کاري) پنج شنبه17:15 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 97/10/26
571 پژوهش در کنترل هاي داخلي و ريسک پنج شنبه15:30 11:00هفته دوم/ 11:00 97/10/27
700 حسابرسي عملياتي، عملکرد(براي ديوان محاسبات و بخش عمومي) پنج شنبه12:20 08:00شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 97/10/16
566 تئوري هاي مالي و سرمايه گذاري پنج شنبه10:50 08:00هفته دوم/ 11:00 97/10/15
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده