ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رضائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : naderrezaeimiyandoab@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
876 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/25
865 حسابداري مديريت پنج شنبه13:00 10:30شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/24
877 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/25
677 زبان تخصصي پيشرفته پنج شنبه10:30 08:00شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/30
867 حسابرسي داخلي 14:30 96/03/27
2000 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14:30 96/03/25
2002 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري 14:30 96/03/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده