ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1110 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي سه شنبه11:15 09:45عادي/ 11:00 98/04/02
763 حقوق بين الملل خصوصي(1) سه شنبه09:30 08:00عادي/ 14:00 98/03/30
1201 حقوق بين الملل خصوصي(1) سه شنبه09:30 08:00عادي/ 14:00 98/03/30
736 متون حقوقي(4) حقوق بين الملل دوشنبه15:30 14:00هفته دوم/ 11:00 98/04/05
722 متون حقوقي(3) حقوق عمومي دوشنبه15:30 14:00هفته اول/ 08:30 98/04/01
755 متون حقوقي (1) به زبان خارجي چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 98/03/29
1162 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 98/03/29
1259 متون حقوقي (1) به زبان خارجي چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 98/03/29
1260 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 98/03/29
723 حقوق بين الملل عمومي(3) چهار شنبه11:15 09:45عادي/ 14:00 98/04/03
772 حقوق بين الملل خصوصي(2) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 08:30 98/03/30
1173 متون حقوقي(2) حقوق جزايي 11:00 98/04/02
1467 سازمانهاي بين الملل 00:00 / /
1544 حقوق سازمانهاي بين المللي 00:00 / /
1203 حقوق بين الملل خصوصي(2) 08:30 98/03/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده