ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
40 حقوق كار يکشنبه18:45 16:30عادي/سه شنبه16:15 14:00عادي/ 08:30 97/06/06
62 متون حقوقي(3) حقوق عمومي يکشنبه16:15 14:00عادي/ 11:00 97/06/03
38 حقوق سازمانهاي بين المللي يکشنبه12:45 10:30عادي/سه شنبه12:45 10:30عادي/ 08:30 97/06/05
37 حقوق بين الملل خصوصي(2) يکشنبه10:15 08:00عادي/سه شنبه10:15 08:00عادي/ 08:30 97/06/04
195 متون حقوقي (1) به زبان خارجي شنبه12:45 10:30عادي/دوشنبه10:15 08:00عادي/ 14:30 97/06/06
154 حقوق بين الملل خصوصي(1) سه شنبه18:45 16:30عادي/دوشنبه12:45 10:30عادي/ 14:30 97/06/07
167 حقوق کار 08:30 97/06/06
140 حقوق سازمانهاي بين المللي 08:30 97/06/05
153 حقوق بين الملل خصوصي(2) 08:30 97/06/04
261 حقوق بين الملل خصوصي(1) 14:30 97/06/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده