ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1006 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/25
988 متون حقوقي (1) به زبان خارجي سه شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/21
1168 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/21
996 متون حقوقي (1) به زبان خارجي سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/21
1018 حقوق هوائي چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 11:00 96/10/17
1017 حقوق بين الملل خصوصي(2) چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/18
1009 حقوق بين الملل خصوصي(1) چهار شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/20
1519 حقوق بين الملل عمومي(1) چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/26
949 حقوق بين الملل عمومي(1) چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/26
1903 حقوق دريايي 08:30 96/10/18
1990 حقوق بين الملل عمومي(1) 08:30 96/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده