ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1412 حقوق بين اللمل خصوصي (تعارض وقوانين ) سه شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/04/06
813 حقوق بين الملل خصوصي(2) سه شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/04/06
686 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/06
803 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي سه شنبه11:15 09:45عادي/ 08:30 97/03/31
699 متون حقوقي(2) حقوق جزايي سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 97/04/03
938 متون حقوقي(2) حقوق جزايي سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/03
759 حقوق اداري(2) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 97/04/05
689 حقوق اساسي(1) دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/06
1477 حقوق اساسي(1) دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/06
706 حقوق اساسي(1) دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/06
746 حقوق سازمانهاي بين المللي چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/04/07
788 متون حقوقي (1) به زبان خارجي چهار شنبه11:15 09:45عادي/ 14:30 97/04/03
805 حقوق بين الملل خصوصي(1) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 08:30 97/04/02
1282 حقوق بين الملل خصوصي(1) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 08:30 97/04/02
1702 حقوق اساسي(3) 11:00 97/03/27
1704 متون حقوقي(3) حقوق عمومي 14:30 97/04/03
1705 متون حقوقي(4) حقوق بين الملل 11:00 97/04/04
1706 حقوق بين الملل عمومي(3) 11:00 97/04/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده