ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
181 حقوق بين الملل عمومي(2) سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/18
76 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي سه شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 11:00 97/10/22
74 حقوق بين الملل خصوصي(1) سه شنبه09:20 08:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/27
371 اصول روابط بين الملل (1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/25
221 متون حقوقي(2) حقوق جزايي چهار شنبه15:30 14:00هفته دوم/ 08:30 97/10/22
171 متون حقوقي(3) حقوق عمومي چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1هفته اول/ 08:30 97/10/24
192 متون حقوقي (1) حقوق خصوصي چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس1هفته اول/ 08:30 97/10/26
87 متون حقوقي (1) به زبان خارجي چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/26
172 حقوق بين الملل عمومي(3) چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس1هفته اول/چهار شنبه09:20 08:00شماره کلاس1هفته دوم/ 14:00 97/10/25
353 زبان تخصصي :00 :00شماره کلاس1عادي/ 11:00 97/10/22
1206 حقوق بين الملل عمومي(2) 14:00 97/10/18
1600 اصول روابط بين الملل (2) 00:00 / /
1677 حقوق بين الملل خصوصي(1) 14:00 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده