ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
620 حقوق بين الملل خصوصي(1) سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/23
523 حقوق بين الملل عمومي(2) سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
604 متون حقوقي (1) به زبان خارجي سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/29
503 حقوق بين الملل عمومي(1) سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/20
622 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/27
633 حقوق بين الملل خصوصي(2) چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
1826 حقوق بين الملل عمومي 14:30 96/03/25
1842 متون حقوق عمومي به زبان خارجي 14:30 96/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده