ورود

نام و نام خانوادگی : يعقوب سلامتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yagoob_salamati_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
102 متون حقوقي(2) زبان خارجي تخصصي سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 14:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/06
103 حقوق كار سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/چهار شنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/06/08
101 حقوق بين الملل خصوصي(2) سه شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/07
380 حقوق اساسي 08:30 96/06/08
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده