ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدرجهاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sadrjahani130@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
167 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/06
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده