ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدرجهاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sadrjahani130@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1928 وصاياي امام(ره) سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 16:30 96/10/20
1929 وصاياي امام(ره) سه شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 16:30 96/10/20
430 وصاياي امام(ره) سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/20
539 آشنايي با قرآن كريم سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
538 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
537 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
1422 وصاياي امام(ره) 16:30 96/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده