ورود

نام و نام خانوادگی : فاطمه صدرجهاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sadrjahani130@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1163 آشنايي با قرآن كريم يکشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
1162 آشنايي با قرآن كريم يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
1172 وصاياي امام(ره) دوشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/26
1170 وصاياي امام(ره) دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/26
1187 آشنايي با قرآن كريم دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده