ورود

نام و نام خانوادگی : منصور عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : abbasy46@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
76 تاريخ تحليل صدر اسلام يکشنبه10:15 08:00عادي/دوشنبه10:15 08:00عادي/ 17:00 97/06/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده