ورود

نام و نام خانوادگی : منصور عباسي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : abbasy46@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
163 تاريخ تحليل صدر اسلام شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/04
162 تاريخ تحليل صدر اسلام شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/04
165 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران سه شنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/05
164 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران دوشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده