ورود

نام و نام خانوادگی : نادر رفعتي ملكي

مرتبه علمی : مربي

گروه آزمایشی : رياضي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : rafati93gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده