ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
581 حسابداري مالياتي يکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
550 اصول حسابداري (3) يکشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
597 سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
595 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/06
591 حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري سه شنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/04/02
967 حسابداري شركتها (1) دوشنبه19:00 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 97/03/30
1031 حسابداري دولتي(1) دوشنبه15:30 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
1659 حسابرسي دولتي دوشنبه15:30 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
586 حسابداري و حسابرسي دولتي دوشنبه15:30 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
600 حسابداري دولتي(2) دوشنبه15:30 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
860 حسابداري دولتي دوشنبه15:30 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/30
598 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري دوشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/30
983 کارآموزي 00:00 / /
989 پروژه مالي (2) 00:00 / /
1008 کارآموزي (2) 00:00 / /
1013 پروژه مالي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده