ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1030 حسابداري شركتها (2) يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
998 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/22
1001 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/29
956 اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي شماره کلاس 1 19:00 - 17:30 - دوشنبه , شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - شنبه , 08:30 96/03/22
1022 اصول تنظيم و كنترل بودجه دولتي شماره کلاس 1 19:00 - 17:30 - دوشنبه , شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - شنبه , 08:30 96/03/22
1027 حسابداري شركتها (1) دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/21
961 حسابداري مالياتي دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/22
1008 پروژه مالي (2) 00:00 / /
1017 کارآموزي 00:00 / /
1043 کارآموزي (2) 00:00 / /
1047 پروژه مالي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده