ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
132 مديريت مالي (2) شنبه15:30 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/06
131 حسابداري و حسابرسي دولتي شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/04
174 حسابداري دولتي(2) شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/04
175 حسابداري دولتي(1) شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/04
293 حسابداري دولتي شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده