ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
653 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري يکشنبه17:15 15:75 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 99/03/26
650 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/09
621 مالياتي (2) يکشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/01
615 مالياتي (1) يکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/05
693 حسابداري مالياتي يکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/05
845 حسابداري مالياتي يکشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/04/05
1065 اصول حسابداري (3) سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 99/03/25
687 حسابداري شركتها (1) سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته دوم/ 11:00 99/03/25
694 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(2) سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 08:30 99/03/29
695 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(3) سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 08:30 99/03/29
668 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 08:30 99/03/29
1074 نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري سه شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 08:30 99/03/29
682 حسابداري صنعتي دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 98/04/02
616 بهايابي (1) دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 99/04/02
840 حسابداري صنعتي(1) دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 99/04/02
688 حسابداري صنعتي(1) دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 14:30 99/04/02
691 حسابداري دولتي(1) دوشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/11
678 حسابداري دولتي(2) دوشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/11
636 حسابداري و حسابرسي دولتي دوشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/11
1072 مباني حسابداري بخش عمومي دوشنبه11:15 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/11
673 کارآموزي 00:00 / /
658 پروژه مالي (2) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده