ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
625 مالياتي (1) يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/22
874 حسابداري مالياتي يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/22
1127 حسابداري مالياتي يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/22
863 حسابداري دولتي(2) يکشنبه10:50 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/20
873 حسابداري دولتي(1) يکشنبه10:50 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/20
642 حسابداري و حسابرسي دولتي يکشنبه10:50 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/20
652 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 97/10/25
631 حسابداري صنعتي(2) سه شنبه12:20 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/18
653 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/10/17
668 حسابداري شركتها (1) دوشنبه17:15 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/10/15
679 کارآموزي (2) 00:00 / /
687 پروژه مالي 00:00 / /
656 پروژه مالي (2) 00:00 / /
662 کارآموزي 00:00 / /
1183 اصول حسابداري (3) 08:30 97/10/27
1186 اصول حسابداري (3) 08:30 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده