ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
744 حسابداري صنعتي(2) يکشنبه17:15 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/25
741 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/20
772 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/24
786 حسابرسي سيستمهاي كامپيوتري سه شنبه15:30 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/23
752 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 96/10/23
759 حسابداري مالياتي سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/23
787 حسابداري دولتي(2) دوشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 96/10/16
808 حسابداري شركتها (1) دوشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/16
898 حسابداري دولتي(1) 08:30 96/10/16
940 کارآموزي (2) 00:00 / /
944 پروژه مالي 00:00 / /
769 پروژه مالي (2) 00:00 / /
782 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده