ورود

نام و نام خانوادگی : جواد شفائي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad58shafaie@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
516 بهايابي (1) سه شنبه09:30 08:00عادي/سه شنبه11:15 09:45هفته اول/ 11:00 98/04/03
802 حسابداري صنعتي سه شنبه09:30 08:00عادي/سه شنبه11:15 09:45هفته اول/ 11:00 98/04/03
805 حسابداري صنعتي(1) سه شنبه09:30 08:00عادي/سه شنبه11:15 09:45هفته اول/ 11:00 98/04/03
1119 حسابداري صنعتي(1) سه شنبه09:30 08:00عادي/سه شنبه11:15 09:45هفته اول/ 11:00 98/04/03
569 سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري دوشنبه17:15 15:45عادي/ 08:30 98/04/05
567 سرمايه گذاري دربورس اوراق بهادار دوشنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 98/03/29
515 مالياتي (1) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 98/04/01
1140 حسابداري مالياتي دوشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 98/04/01
807 حسابداري مالياتي دوشنبه13:00 11:30عادي/ 11:00 98/04/01
546 مالياتي (2) دوشنبه11:15 09:45عادي/ 08:30 98/04/01
583 حسابداري شركتها (1) چهار شنبه15:30 14:00عادي/چهار شنبه17:15 15:45هفته اول/ 11:00 98/03/25
579 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 08:30 98/04/05
797 حسابداري دولتي(2) چهار شنبه11:15 08:00عادي/ 11:00 98/03/29
806 حسابداري دولتي(1) چهار شنبه11:15 08:00عادي/ 11:00 98/03/29
558 حسابداري و حسابرسي دولتي چهار شنبه11:15 08:00عادي/ 11:00 98/03/29
592 کارآموزي (2) 00:00 / /
596 پروژه مالي 00:00 / /
573 پروژه مالي (2) 00:00 / /
577 کارآموزي 00:00 / /
1373 حسابداري مالياتي 11:00 98/04/01
1457 حسابداري صنعتي(1) 11:00 98/04/03
1527 نرم افزارهاي کاربردي در حسابداري 08:30 98/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده