ورود

نام و نام خانوادگی : جواد ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javadbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
389 داروشناسي عمومي 1 دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 6عادي/ 08:30 97/04/10
9 داروشناسي (فارماکولوژي ) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/ 08:30 97/04/10
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده