ورود

نام و نام خانوادگی : جواد ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javadbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
987 داروشناسي (2) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 97/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده