ورود

نام و نام خانوادگی : جواد ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : javad_babri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
95 داروشناسي (فارماکولوژي ) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/21
300 داروشناسي عمومي (1) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
1750 داروشناسي (2) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده