ورود

نام و نام خانوادگی : اسماعيل عمران زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : omranzadeh_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
775 حسابداري و حسابرسي دولتي يکشنبه10:50 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/20
1635 حسابداري دولتي سه شنبه13:00 11:30عادي/ 14:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده