ورود

نام و نام خانوادگی : اسماعيل عمران زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : omranzadeh_iau@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1020 حسابداري دولتي(2) يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/20
983 حسابداري و حسابرسي دولتي يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده