ورود

نام و نام خانوادگی : محمد ارشدي بستان اباد

مرتبه علمی : فاقد مرتبه علمي

گروه آزمایشی : پرستاري و مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Arshadi@tbzmed.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده