ورود

نام و نام خانوادگی : اكبر ساجدي

مرتبه علمی : استاديار

گروه آزمایشی : فرهنگ و معارف اسلامي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک :

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده