ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
787 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/03
1030 ابعاد حقوقي دفاع مقدس دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/04
1350 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/05
728 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 17:00 99/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده