ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
528 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
527 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/23
435 وصاياي امام(ره) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 96/10/20
1942 وصاياي امام(ره) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 96/10/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده