ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
971 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 16:30 98/03/29
970 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 98/03/29
933 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 98/03/29
949 آشنايي با دفاع مقدس 00:00 - 00:00 - چهار شنبه , 13:00 - 11:30 - چهار شنبه , 16:30 98/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده