ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
424 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
423 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/24
454 وصاياي امام(ره) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/20
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده