ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1408 وصاياي امام(ره) سه شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/26
1165 آشنايي با دفاع مقدس چهار شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/25
1164 آشنايي با دفاع مقدس چهار شنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده