ورود

نام و نام خانوادگی : بهروز تنهائيان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : b.tanhaeian@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
758 آشنايي با دفاع مقدس دوشنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 97/10/22
763 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 97/10/19
1166 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 16:30 97/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده