ورود

نام و نام خانوادگی : ياسين هاشم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yasin_surveying@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1056 کاربردهاي GIS پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 96/10/25
1748 اصول جي -اي -اس پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 96/10/25
1755 سيستم اطلاعات جغرافيايي پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 96/10/25
1749 نقشه سازي عددي و اتوكد پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس7عادي/ 11:00 96/10/25
1126 کارتوگرافي اتوماتيك پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس7عادي/ 11:00 96/10/25
1743 مباني كارتوگرافي پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس7عادي/ 08:30 96/10/25
1745 کاربرد كامپيوتر در نقشه برداري(2) پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس7عادي/ 00:00 / /
1081 مباني دوركاوي پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/26
1075 اصول مديريت در نقشه برداري پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/28
1076 مديريت در نقشه برداري 08:30 96/10/28
1082 مباني سنجش از دور 08:30 96/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده