ورود

نام و نام خانوادگی : ياسين هاشم زاده

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : yasin_surveying@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1459 مباني كارتوگرافي پنج شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 96/03/28
965 مباني دوركاوي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
963 سيستم اطلاعات جغرافيايي پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/25
962 هيدروگرافي پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/25
954 پردازش رقومي تصاوير پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/23
953 مدل رقومي زمين DTM پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/21
964 کاربردهاي GIS 14:30 96/03/25
1460 نقشه سازي عددي و اتوكد 08:30 96/03/28
1465 اصول جي -اي -اس 14:30 96/03/25
1678 کاربرد كامپيوتر در نقشه برداري(3) 08:30 96/03/28
966 سنجش از دور كاربردي 14:30 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده