ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1276 بررسي كتب تعليمات اجتماعي دوره ابتدائي جمعه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/18
1324 سازمان و مديريت در آموزش و پرورش جمعه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/18
1315 مشاوره كودك پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/26
1320 جامعه شناسي آموزش و پرورش پنج شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/24
1321 روانشناسي زبان(باتاكيدبرآموزش زبان فارسي) پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/21
1319 آموزش و پرورش تطبيقي پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/26
1329 طراحي آموزش 11:00 96/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده