ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1138 روش تدريس و بررسي كتب هنردوره ابتدايي يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
1590 روانشناسي رشد جمعه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
1589 اصول و فلسفه آموزش و پرورش جمعه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/31
1140 کليات راهنمائي و مشاوره پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/20
1128 سنجش و اندازه گيري پيشرفت تحصيلي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
1108 آموزش هنر در دوره ابتدايي پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده