ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1307 مشاوره كودك جمعه15:30 14:00عادي/ 11:00 97/04/06
606 اصول و فلسفه آموزش و پرورش جمعه13:00 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
110 آموزش علوم تجربي دوره ابتدايي پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 00:00 / /
160 روش تدريس علوم تجربي دوره ابتدايي پنج شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 00:00 / /
1390 تحليل محتواي كتابهاي درسي(1) دوره ابتدايي پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
136 بررسي كتب تعليمات اجتماعي دوره ابتدائي پنج شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده