ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز جعفري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برنامه ريزي علوم تربيتي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : j.p_managedu403@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
276 آموزش و پرورش تطبيقي شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/يکشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/08
280 ارزشيابي پيشرفت تحصيلي شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/06/07
299 طراحي توليد و كاربرد مواد آموزشي شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/08
271 کاردستي در كارگاه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده