ورود

نام و نام خانوادگی : بولود سليماني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : SoleimaniBulud@gmail.com.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
364 نوزادان سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس11عادي/ 14:00 95/10/29
1331 نوزادان سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس11عادي/ 14:00 95/10/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده