ورود

نام و نام خانوادگی : بولود سليماني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : SoleimaniBulud@gmail.com.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1757 نوزادان سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/28
301 بيماريهاي كودكان پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده