ورود

نام و نام خانوادگی : ودود برزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : barzi2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
868 حقوق مدني(7) عقود معين قسمت ب چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1هفته دوم/چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:00 99/03/24
1222 حقوق مدني(7)عقودمعين قسمت(ب) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1هفته دوم/چهار شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:00 99/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده