ورود

نام و نام خانوادگی : ودود برزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : barzi2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
764 حقوق مدني(4) الزامات خارج ازقراردادها يکشنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/03/29
739 حقوق مدني(3) كليات قراردادها يکشنبه17:15 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/27
818 حقوق مدني(8) شفعه ، وصيت و ارث پنج شنبه19:00 15:45هفته دوم/ 11:00 97/03/31
802 حقوق مدني(7)عقودمعين قسمت(ب) پنج شنبه17:15 14:00هفته اول/ 08:30 97/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده