ورود

نام و نام خانوادگی : ودود برزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : barzi2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
956 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/16
979 حقوق مدني(4) الزامات خارج ازقراردادها سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/20
1020 حقوق مدني(8) شفعه ، وصيت و ارث پنج شنبه17:15 14:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/16
1908 حقوق مدني(8)- شفعه و وصيت و ارث 14:00 96/10/16
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده