ورود

نام و نام خانوادگی : ودود برزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : barzi2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
97 حقوق مدني(8) شفعه ، وصيت و ارث يکشنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده