ورود

نام و نام خانوادگی : ودود برزي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : barzi2010@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
637 حقوق مدني(8) شفعه ، وصيت و ارث چهار شنبه19:00 15:45شماره کلاس0هفته دوم/ 08:30 96/03/20
534 حقوق مدني(3) كليات قراردادها چهار شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده