ورود

نام و نام خانوادگی : ناصر عليزاده خياط

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان و ادبيات فارسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nasser.alizadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده