ورود

نام و نام خانوادگی : ناصر عليزاده خياط

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان و ادبيات فارسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nasser.alizadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
97 سير تحول ادبيات فارسي چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/07
89 تحقيق در متون فارسي (نظم) چهار شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1هفته اول/چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده