ورود

نام و نام خانوادگی : ناصر عليزاده خياط

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان و ادبيات فارسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nasser.alizadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
356 تحقيق در متون فارسي (نظم) چهار شنبه17:15 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/04/18
351 تحقيق در ادبيات غنائي چهار شنبه13:00 09:45شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/04/18
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده