ورود

نام و نام خانوادگی : ناصر عليزاده خياط

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان و ادبيات فارسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : nasser.alizadeh@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
455 زبان متون غنايي چهار شنبه17:15 14:00 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 96/10/28
413 تحقيق در مکتب هاي ادبي جهان چهار شنبه12:20 09:30 شماره کلاس 1هفته اول/ 11:00 96/10/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده