ورود

نام و نام خانوادگی : هاشم صبرعلي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Hsabralipour@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
672 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(2) چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/20
674 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(3) چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 97/10/22
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده