ورود

نام و نام خانوادگی : هاشم صبرعلي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : sabralipourh@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1032 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(3) شنبه19:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/28
1031 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(2) شنبه16:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده