ورود

نام و نام خانوادگی : هاشم صبرعلي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Hsabralipour@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
900 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(2) شماره کلاس 7 10:50 - 09:30 - سه شنبه , 08:30 96/10/27
899 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(3) شماره کلاس 7 09:20 - 08:00 - سه شنبه , 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده