ورود

نام و نام خانوادگی : هاشم صبرعلي پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حسابداري

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : Hsabralipour@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
971 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(2) شماره کلاس 1 17:15 - 15:45 - چهار شنبه , 11:00 97/04/04
973 کاربرد كامپيوتردرحسابداري(3) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده