ورود

نام و نام خانوادگی : محمدعلي سليمانفام

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mas1347@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1011 کاربرد نرم افزارهاي رايانه اي درحسابداري شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده