ورود

نام و نام خانوادگی : محمد عزيز افشاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : عمران

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : m.azizafshar1@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
563 متره و برآورد شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/24
580 تاسيسات مكانيكي و الكتريكي دوشنبه11:15 09:30عادي/ 08:30 96/04/01
547 تاسيسات الكتريكي(نور و صدا) دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/04/01
650 اصول سرپرستي دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
567 مديريت و تشكيلات كارگاه دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1852 تاسيسات الكتريكي 08:30 96/04/01
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده