ورود

نام و نام خانوادگی : كريم عطاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mirak96@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1184 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) دوشنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/11/05
952 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/11/02
950 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 95/11/02
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده