ورود

نام و نام خانوادگی : كريم عطاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mirak96@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
148 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه13:00 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/04
147 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) شنبه11:15 08:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/06/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده