ورود

نام و نام خانوادگی : كريم عطاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mirak96@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
508 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/19
522 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/19
521 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده