ورود

نام و نام خانوادگی : كريم عطاري

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mirak96@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
395 انديشه اسلامي 2 (نبوت و امامت) يکشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/23
413 انديشه اسلامي 1 (مبدأ و معاد) يکشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/17
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده