ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا همتي اسكوئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hemmatimr@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1855 آسيب شناسي عمومي واختصاصي پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس11هفته دوم/پنج شنبه18:00 16:30شماره کلاس11هفته دوم/پنج شنبه18:00 16:30شماره کلاس11هفته دوم/ 14:00 95/10/27
365 آسيب شناسي عمومي واختصاصي پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس11هفته اول/پنج شنبه16:30 15:00شماره کلاس0هفته اول/پنج شنبه16:30 15:00شماره کلاس0هفته دوم/ 14:00 95/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده