ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا همتي اسكوئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hemmatimr@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
293 ايمني شناسي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه19:00 17:30شماره کلاس0هفته دوم/ 14:30 96/03/31
94 ژنتيک و ايمونولوژي پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/پنج شنبه19:00 17:30 شماره کلاس 0هفته اول/ 11:00 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده