ورود

نام و نام خانوادگی : محمدرضا همتي اسكوئي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : hemmatimr@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
8 ژنتيک و ايمونولوژي سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6هفته اول/سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6هفته دوم/پنج شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 6عادي/ 11:00 97/04/06
1611 آسيب شناسي عمومي و اختصاصي 08:30 97/04/07
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده