ورود

نام و نام خانوادگی : غفور بشاش

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مامايي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : f.alasti@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1397 پزشكي قانوني پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده