ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
506 مقدمه علم حقوق چهار شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/03/22
1308 حقوق مدني(1)اشخاص وحمايت ازمحجورين چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/04/01
550 حقوق تجارت (3) اسناد تجاري چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/22
513 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/17
527 حقوق تجارت (1) اشخاص چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/03/28
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده