ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1193 آئين دادرسي مدني(2) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 98/04/03
1478 آئين دادرسي مدني (2) 14:00 98/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده