ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
687 مقدمه علم حقوق سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/03/27
717 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
1473 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
1410 حقوق مدني (2) سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
702 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت سه شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/03/27
710 حقوق تجارت(2) شرکت ها سه شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 97/04/02
688 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري چهار شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/04
1383 حقوق تجارت (1) اشخاص چهار شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/04
787 حقوق تجارت (4) ورشكستگي چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 14:30 97/03/31
1504 حقوق تجارت(4) ورشکستگي چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 14:30 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده