ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
179 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/17
191 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 97/10/19
182 حقوق تجارت(2) شرکت ها چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 08:30 97/10/20
190 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 97/10/19
1361 حقوق تجارت (2) شركتها 08:30 97/10/20
1362 حقوق مدني(2) اموال و مالكيت 08:30 97/10/17
1408 حقوق تجارت (1) اشخاص 11:00 97/10/19
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده