ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
971 حقوق تجارت (2) شركتها سه شنبه17:15 15:45عادي/ 14:00 96/10/23
948 حقوق مدني(1)اشخاص وحمايت ازمحجورين سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/16
992 آئين دادرسي مدني (3) چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/25
965 حقوق تجارت (2) شركتها چهار شنبه12:30 11:00شماره کلاس1عادي/ 14:00 96/10/23
951 حقوق تجارت (1) اشخاص چهار شنبه10:50 09:30شماره کلاس1عادي/ 08:30 96/10/19
1003 حقوق تجارت (4) ورشكستگي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس1عادي/ 11:00 96/10/20
1113 حقوق مدني(1) اشخاص و حمايت از محجورين 08:30 96/10/16
1167 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري 08:30 96/10/19
1901 حقوق بيمه 08:30 96/10/30
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده