ورود

نام و نام خانوادگی : مجتبي خسروي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : حقوق و علوم سياسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mojtabaglx@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
734 حقوق تجارت (1) تجار و اعمال تجاري چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/01
1134 حقوق تجارت (1) اشخاص چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/04/01
865 حقوق تجارت الکترونيک چهار شنبه13:00 11:30 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 99/03/25
878 اجراي احکام مدني چهار شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 99/03/25
800 حقوق مدني(2) اموال و مالکيت چهار شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:30 99/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده