ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1215 تحليل سيستمهاي انرژي الکتريکي (2) يکشنبه15:30 14:00هفته دوم/يکشنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/03/27
1216 بررسي سيستمهاي قدرت(2) يکشنبه15:30 14:00هفته دوم/يکشنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 97/03/27
1160 طرح پست هاي فشارقوي يکشنبه15:30 14:00هفته اول/يکشنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/04/05
1161 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه يکشنبه15:30 14:00هفته اول/يکشنبه13:00 11:30عادي/ 14:30 97/04/05
1252 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت يکشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1287 کارگاه تخصصي توزيع هوايي شماره کلاس 5 15:30 - 14:00 - چهار شنبه , 00:00 / /
1286 حفاظت سيستمهاي قدرت چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/04/07
1230 حفاظت و رله ها چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 11:00 97/04/07
152 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 2 چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
159 کارگاه برق چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1603 کارگاه عمومي چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1606 تجهيزات پست 14:30 97/04/04
1607 نقشه كشي و نقشه خواني الكتريكي 00:00 / /
1250 آزمايشگاه حفاظت و رله ها 00:00 / /
1251 آزمايشگاه حفاظت سيستمهاي قدرت 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده