ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
134 کارگاه تخصصي توزيع هوايي يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
1112 عايقها و فشارقوي يکشنبه12:20 11:00شماره کلاس0هفته دوم/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/10/20
165 فشار قوي و عايقها يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0هفته دوم/يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/10/20
563 طراحي پستهاي فشار قوي وپروژه يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0هفته اول/ 11:00 96/10/26
575 طرح پست هاي فشارقوي يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/يکشنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0هفته اول/ 11:00 96/10/26
135 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 2 يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
1095 حفاظت و رله ها پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/10/17
1096 حفاظت سيستمهاي قدرت پنج شنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/پنج شنبه12:20 11:00شماره کلاس0هفته اول/ 11:00 96/10/17
1100 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت پنج شنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
460 آزمايشگاه حفاظت و رله ها 00:00 / /
463 آزمايشگاه حفاظت سيستمهاي قدرت 00:00 / /
1194 آزمايشگاه سيستمهاي قدرت 00:00 / /
1492 کارگاه برق 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده