ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
127 تجهيزات پست پنج شنبه12:20 11:00عادي/پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 97/10/18
1134 طرح پست هاي فشارقوي پنج شنبه12:20 11:00عادي/پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 14:00 97/10/18
1111 آزمايشگاه عايق ها و فشار قوي پنج شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1112 آزمايشگاه تحليل سيستم هاي قدرت 00:00 / /
1104 مديريت توزيع مصرف برق 14:00 97/10/17
1673 آزمايشگاه حفاظت و رله ها 00:00 / /
1764 استاندارد در شبكه هاي انتقال وتوزيع 14:00 97/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده