ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1230 تجهيزات پست پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 98/04/01
1320 مديريت توزيع و مصرف برق پنج شنبه15:30 14:00عادي/ 11:00 98/04/01
1181 کارگاه برق پنج شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1232 کارگاه تخصصي توزيع هوايي پنج شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1246 طرح خطوط هوايي انتقال انرژي و پروژه 19:00 - 17:30 - پنج شنبه , 14:00 98/04/04
1247 طراحي خطوط انتقال پروژه 19:00 - 17:30 - پنج شنبه , 14:00 98/04/04
1257 ترانسفورماتور 14:00 98/04/03
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده