ورود

نام و نام خانوادگی : زهرا مختار نژاد

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : zahra.mokhtarnejad@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
162 عايقها و فشارقوي چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته دوم/چهار شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/31
907 مباني مهندسي برق(2) چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه17:15 15:45شماره کلاس0هفته اول/ 08:30 96/03/21
161 آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي(1) چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
160 آزمايشگاه ماشين هاي الکتريکي 2 چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1449 حفاظت و رله ها پنج شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/پنج شنبه13:00 11:30شماره کلاس0هفته اول/ 14:30 96/03/17
1437 نقشه كشي و نقشه خواني الكتريكي پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1438 رسم فني برق پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1456 حفاظت سيستمهاي قدرت 14:30 96/03/17
1582 آزمايشگاه عايق ها و فشار قوي 00:00 / /
185 فشار قوي و عايقها 11:00 96/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده