ورود

نام و نام خانوادگی : جليل يزدانخواه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jalily@iau-maragheh.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1227 زبان پيش دانشگاهي دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/23
1927 زبان پيش دانشگاهي دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده