ورود

نام و نام خانوادگی : جليل يزدانخواه

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زبان انگليسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : jalily@iau-maragheh.ac.ir

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
95 متون خارجي در علوم ورزشي چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/24
96 متون خارجي در مباني علوم زيستي ورزش چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/24
97 زبان تخصصي چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 1عادي/ 11:00 96/10/24
380 زبان تخصصي جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
1657 زبان تخصصي پيش نياز جمعه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
353 زبان تخصصي جمعه09:20 08:00 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/24
354 زبان تخصصي پنج شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 14:00 96/10/24
1609 گفت و شنود (1) 11:00 96/10/23
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده