ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1396 فوتبال(2) شنبه17:15 15:30عادي/ 00:00 / /
1379 ورزش 1 شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1260 فوتسال 3(خواهران ) شنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1311 تنيس روي ميز (2) دوشنبه17:15 15:45عادي/شنبه09:45 08:00عادي/ 00:00 / /
1670 تنيس روي ميز (1) دوشنبه17:15 15:45عادي/شنبه09:45 08:00عادي/ 00:00 / /
1170 تربيت بدني دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1743 ورزش 1 دوشنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1401 فوتبال(1) پنج شنبه17:15 15:30عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده