ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
534 ورزش 1 شنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
530 تربيت بدني شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
524 تنيس روي ميز (2) شنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
525 تنيس روي ميز (1) شنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
1622 دو وميداني (3) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1299 دو و ميداني (2) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1303 دو و ميداني (1) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1384 تربيت بدني دوشنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
1108 آمادگي جسماني (2) دوشنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1109 آمادگي جسماني (1) دوشنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1110 رشته ورزشي تخصصي دوشنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1190 ورزش هاي بومي و سنتي دوشنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
1220 فوتبال(1) دوشنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
536 فوتسال دوشنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
537 فوتسال 3(خواهران ) دوشنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده