ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1297 فوتسال دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1011 تربيت بدني(تربيت بدني 1) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
1010 ورزش 1(تربيت بدني 2) چهار شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1177 ژيمناستيک (1) چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1281 فعاليت هاي موزون(2) چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1282 ژيمناستيک (2) چهار شنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1295 فوتبال(2) چهار شنبه11:15 09:30عادي/ 00:00 / /
1409 تنيس روي ميز (2) چهار شنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1296 فوتبال(1) 00:00 / /
1298 فوتسال 3(خواهران ) 00:00 / /
1299 شنا (2) 00:00 / /
1300 شنا (1) 00:00 / /
1301 شنا (3) 00:00 / /
1302 شنا (4) 00:00 / /
1303 نجات غريق 00:00 / /
1408 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده