ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1554 هندبال(1) شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1283 ورزش 1 دوشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1282 تربيت بدني دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1270 دووميداني (4) دوشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1271 فوتبال(1) دوشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/يکشنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1785 آمادگي جسماني (1) پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/پنج شنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1559 هندبال (3) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده