ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1213 ورزش 1 دوشنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1212 تربيت بدني دوشنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1210 ورزش 1 دوشنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده