ورود

نام و نام خانوادگی : معصومه شيري زاوشتي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mshiri28@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1057 فعاليت هاي موزون(1) شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1058 رشته ورزشي تخصصي شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1059 تنيس روي ميز (2) شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1060 تنيس روي ميز (1) شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1061 تنيس روي ميز (2) شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1088 ژيمناستيک (2) سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
696 ژيمنا ستيك (3) سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1092 تربيت بدني دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1091 ورزش 1 دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1087 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده