ورود

نام و نام خانوادگی : طالب احدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ahadi1201@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
912 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران يکشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
911 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران يکشنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
910 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران يکشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
915 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران پنج شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
914 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران پنج شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
913 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 16:30 95/10/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده