ورود

نام و نام خانوادگی : طالب احدي

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ahadi1201@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
436 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/30
435 تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام وايران سه شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/30
430 تاريخ تحليل صدر اسلام سه شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/31
429 تاريخ تحليل صدر اسلام سه شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 17:00 96/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده