ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1404 حقوق اساسي 14:00 97/10/15
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده