ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1553 حقوق اساسي دوشنبه19:00 17:30 شماره کلاس 1عادي/ 08:30 97/04/02
1762 وصاياي امام(ره) چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 17:00 97/03/31
1157 وصاياي امام(ره) چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 17:00 97/03/31
1158 وصاياي امام(ره) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 17:00 97/03/31
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده