ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1631 حقوق اساسي دوشنبه17:15 15:45عادي/ 11:00 96/10/25
1613 حقوق اداري دوشنبه15:30 14:00عادي/ 08:30 96/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده