ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1456 انديشه ها و وصاياي امام (ره) يکشنبه17:15 15:45عادي/ 14:30 97/10/19
1455 انديشه ها و وصاياي امام (ره) يکشنبه15:30 14:00عادي/ 14:30 97/10/19
1404 حقوق اساسي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده