ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
553 وصاياي امام(ره) سه شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/20
552 وصاياي امام(ره) سه شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 1عادي/ 16:30 96/10/20
1631 حقوق اساسي دوشنبه13:00 11:10عادي/ 00:00 / /
1613 حقوق اداري دوشنبه11:00 09:45عادي/ 00:00 96/10/25
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده