ورود

نام و نام خانوادگی : پرويز آبک

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : دروس عمومي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : P.ABAK@YAHOO.COM

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
968 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 16:30 98/03/29
1062 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 16:30 98/03/29
1061 انديشه ها و وصاياي حضرت امام (ره) چهار شنبه17:15 15:45عادي/ 16:30 98/03/29
890 حقوق اداري 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده