ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1281 ورزش 1 شنبه16:30 15:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1279 تربيت بدني شنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1417 ورزش 1 شنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1521 ورزش 1 شنبه11:00 09:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1563 واليبال (1) دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1572 واليبال (3) دوشنبه15:00 13:30شماره کلاس0عادي/شنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1786 دو و ميداني (1) دوشنبه12:30 11:00شماره کلاس0عادي/دوشنبه18:00 16:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1556 کارآموزي پنج شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1787 دو وميداني (3) 00:00 / /
1789 رشته ورزشي تخصصي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده