ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1220 دو و ميداني (2) دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
169 ورزش 1 دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
168 تربيت بدني دوشنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
167 ورزش 1 دوشنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
166 تربيت بدني دوشنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده