ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
538 ورزش 1 شنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
535 تربيت بدني شنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
531 واليبال(2) شنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
532 واليبال (1) شنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
533 واليبال (3) شنبه12:20 11:00عادي/ 00:00 / /
527 هندبال(2) شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
528 هندبال(1) شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
529 هندبال (3) شنبه10:50 09:30عادي/ 00:00 / /
526 ورزش 1 شنبه09:20 08:00عادي/ 00:00 / /
580 کوهنوردي دوشنبه10:20 09:30عادي/ 00:00 / /
1297 فعاليت هاي موزون(1) 00:00 / /
1500 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده