ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1009 تربيت بدني(تربيت بدني 1) دوشنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
1008 ورزش 1(تربيت بدني 2) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1178 دو و ميداني (2) دوشنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1286 بسکتبال(2) دوشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
500 بدمينتون(2) دوشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
501 بدمينتون (1) دوشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
502 بدمينتون (1) دوشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1287 بسکتبال(1) 00:00 / /
1288 بسكتبال (2) 00:00 / /
1283 دو و ميداني (1) 00:00 / /
1284 دووميداني (4) 00:00 / /
1285 دو وميداني (3) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده