ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1093 ورزش 1 شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
695 فوتسال 3(خواهران ) شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1062 بدمينتون (1) شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1063 بدمينتون (1) شنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1089 تربيت بدني شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1090 ورزش 1 شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1077 بازيهاي پرورشي دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
721 دووميداني (4) دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1064 بسکتبال(1) دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1141 تربيت بدني دوشنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1729 دو وميداني (3) 00:00 / /
1086 کارآموزي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده