ورود

نام و نام خانوادگی : سميه زارع پور

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : تربيت بدني

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : szarepour27@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1206 واليبال (1) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1209 واليبال (3) دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1598 رشته ورزشي تخصصي دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
1169 ورزش 1 دوشنبه13:00 11:30عادي/ 00:00 / /
1198 بسکتبال(1) دوشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1199 بسكتبال (2) دوشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1399 بسکتبال(2) دوشنبه11:15 09:45عادي/ 00:00 / /
1259 دووميداني (4) دوشنبه09:30 08:00عادي/ 00:00 / /
1674 آمادگي جسماني (1) 00:00 / /
1677 دو و ميداني (1) 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده