ورود

نام و نام خانوادگی : نازيلا مقترن بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

دکتری - ژنتیک مولکولی

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : GeneticBAu@gmail.com

آدرس صفحه وب :

1 siRNA- mediated knock-down of nucleostemin in leukemia cell lines differentiation or apoptosis
2 کتاب: مکانیسم های چرخه سلولی
3 کتاب:د سل، طبیعت زندگی
4 knockdown of nucelostemin Gene exression by RNAi Induced differetiaion and/ or Apoptosis in leukemic stem Cell Models
5 Nucleostemin gene silencing by siRNA induces differentiation and growth inhibition of NB4 leukemia cell line
6 برسی تغییرات ریخت شناختی سلولهای سرطانی مری رده KYSE30 تیمار شده با اسید بوریک
7 اثر القایی اسید بوریک در مهار رشد سلول های سرطانی مثانه5637
8 برسی تاثیر مهار بیان ژن نوکلئوستمین به وسیله siRNA بر مهار رشد و القا تمایز در رده سلولی NB4 لوسمی پرومیلوسیتیک حاد انسانی
9 کتاب:سرطان(نقش ژن‌ها، محیط و شیوه زندگی)
1 مکانیسم های چرخه سلولی
2 سرطان(نقش ژنها، محیط و شیوه زندگی)
3 د سل، طبیعت زندگی
مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
705 ژنتيك انساني يکشنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/يکشنبه15:30 14:00شماره کلاس0هفته اول/ 14:00 96/10/17
673 ژنتيك (1) يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0هفته دوم/يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/ 11:00 96/10/16
689 ژنتيك (2) دوشنبه10:50 09:30شماره کلاس0عادي/دوشنبه12:20 11:00شماره کلاس0هفته دوم/ 11:00 96/10/20
934 انکولوژي دوشنبه09:20 08:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/26
1911 سمينار 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده