ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roghayyehbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
350 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي دوشنبه19:00 17:30عادي/ 00:00 / /
349 آزمايشگاه فيزيولوژي گياهي دوشنبه17:15 15:45عادي/ 00:00 / /
284 آزمايشگاه مباني گياه شناسي دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
286 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي دوشنبه15:30 14:00عادي/ 00:00 / /
346 فيزيولوژي گياهي دوشنبه11:15 09:45هفته اول/دوشنبه13:00 11:30عادي/ 14:00 98/03/29
282 مباني گياه شناسي دوشنبه09:30 08:00عادي/دوشنبه11:15 09:45هفته دوم/ 11:00 98/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده