ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roghayyehbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
656 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
655 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
732 فيزيولوژي گياهي دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 14هفته دوم/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 14عادي/ 14:30 97/04/02
654 زيست شناسي گياهي دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 2عادي/دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 2هفته اول/ 11:00 97/04/05
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده