ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roghayyehbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
692 فيزيولوژي گياهي سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0هفته دوم/ 11:00 96/10/17
661 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
662 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
660 زيست شناسي گياهي دوشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/دوشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0هفته دوم/ 08:30 96/10/26
1889 مباني گياه شناسي 08:30 96/10/26
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده