ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roghayyehbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1052 آزمايشگاه مباني گياه شناسي يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1143 آزمايشگاه زيست شناسي گياهي يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1050 آزمايشگاه مباني گياه شناسي يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
1049 مباني گياه شناسي يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 2هفته دوم/يکشنبه12:20 11:00عادي/ 11:00 97/10/25
1736 زيست شناسي گياهي يکشنبه10:50 09:30 شماره کلاس 2هفته دوم/يکشنبه12:20 11:00عادي/ 11:00 97/10/25
1016 فيزيولوژي گياهي چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 2هفته دوم/چهار شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 2عادي/ 14:00 97/10/24
1051 آزمايشگاه مباني گياه شناسي چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده