ورود

نام و نام خانوادگی : رقيه ببري بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : roghayyehbabri@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
32 فيزيولوژي گياهي شنبه09:30 08:00 شماره کلاس 0هفته اول/شنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0عادي/ 08:30 96/03/24
34 زيست شناسي گياهي دوشنبه11:15 09:45 شماره کلاس 0هفته اول/دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 0عادي/ 14:30 96/03/27
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده