ورود

نام و نام خانوادگی : محرم دهقاني

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : dehganym@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
626 آزمايشگاه بيوشيمي (1) سه شنبه12:20 11:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
628 آزمايشگاه بيوشيمي (1) سه شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
629 آزمايشگاه بيوشيمي (1) سه شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
670 آزمايشگاه بيوشيمي (2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
669 آزمايشگاه بيوشيمي (2) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
927 متون زيست شناسي(زبان تخصصي) چهار شنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 08:30 96/10/21
707 بيوشيمي باليني چهار شنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/چهار شنبه10:50 09:30 شماره کلاس 0عادي/ 08:30 96/10/19
1387 بيوشيمي هورمون 11:00 96/10/30
1803 آزمايشگاه بيوشيمي متابوليسم 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده