ورود

نام و نام خانوادگی : حبيبه رحيميان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ailrahim2008@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
640 آزمايشگاه بيوشيمي (1) دوشنبه13:00 11:30 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
638 آزمايشگاه بيوشيمي (1) دوشنبه09:30 08:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
644 آزمايشگاه بيوشيمي (2) چهار شنبه17:15 15:45 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
643 آزمايشگاه بيوشيمي (2) چهار شنبه15:30 14:00 شماره کلاس 5عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده