ورود

نام و نام خانوادگی : حبيبه رحيميان

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : زيست شناسي

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : ailrahim2008@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
52 آزمايشگاه بيوشيمي (2) يکشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
51 آزمايشگاه بيوشيمي (2) يکشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
46 آزمايشگاه بيوشيمي (1) دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
71 آزمايشگاه بيوشيمي (1) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده