ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي مهجور بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mahdi.mahjour@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1229 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي سه شنبه19:00 15:45شماره کلاس0عادي/ 11:00 96/03/24
1230 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي 11:00 96/03/24
1480 طراحي زبان هاي برنامه سازي 11:00 96/03/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده