ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي مهجور بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mahdi.mahjour@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
1379 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي يکشنبه17:15 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
1380 طراحي زبان هاي برنامه سازي يکشنبه17:15 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
1381 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي يکشنبه17:15 14:00شماره کلاس0عادي/ 14:00 96/10/24
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده