ورود

نام و نام خانوادگی : مهدي مهجور بناب

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : کامپيوتر

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : mahdi.mahjour@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
72 برنامه نويسي كامپيوتر چهار شنبه17:15 15:45هفته دوم/چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 97/04/02
1326 برنامه نويسي كامپيوتر چهار شنبه17:15 15:45هفته دوم/چهار شنبه19:00 17:30عادي/ 08:30 97/04/02
1384 طراحي وپياده سازي زبانهاي برنامه سازي چهار شنبه15:30 14:00عادي/چهار شنبه17:15 15:45هفته اول/ 14:30 97/04/04
78 طراحي زبان هاي برنامه سازي چهار شنبه15:30 14:00عادي/چهار شنبه17:15 15:45هفته اول/ 14:30 97/04/04
79 طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه نويسي چهار شنبه15:30 14:00عادي/چهار شنبه17:15 15:45هفته اول/ 14:30 97/04/04
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده