ورود

نام و نام خانوادگی : اسفنديار فرج وند

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : مديريت

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : e.farajvand@gmail.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
765 نظريه هاي مديريت دولتي پنج شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 14:30 96/03/29
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده