ورود

نام و نام خانوادگی : پري ناز وحداني مقدم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : p_vahdani2000@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
184 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي واندازه گيري سه شنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
183 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي واندازه گيري سه شنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1580 آزمايشگاه ميكروپروسسورها سه شنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1325 آزمايشگاه مباني مهندسي برق دوشنبه19:00 17:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1324 آزمايشگاه مباني مهندسي برق دوشنبه17:15 15:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
143 کارگاه برق دوشنبه15:30 14:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1576 آزمايشگاه الكترونيك (3) دوشنبه13:00 11:30شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1577 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي دوشنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1712 آزمايشگاه الکترونيک آنالوگ 00:00 / /
1719 کارگاه تخصصي توزيع هوايي 00:00 / /
1851 آزمايشگاه اندازه گيري ومدار(1) 00:00 / /
1327 آزمايشگاه مباني مهندسي برق و الكترونيك 00:00 / /
1328 آزمايشگاه مباني مهندسي برق و الكترونيك 00:00 / /
1503 کارگاه تخصصي تابلو 00:00 / /
200 آزمايشگاه مدارهاي جريان متناوب 00:00 / /
254 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي (1) 00:00 / /
280 آزمايشگاه ريزپردازنده 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده