ورود

نام و نام خانوادگی : پري ناز وحداني مقدم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : p_vahdani2000@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
639 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي واندازه گيري يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
640 آزمايشگاه مدارهاي جريان متناوب يکشنبه09:20 08:00 شماره کلاس 0عادي/ 00:00 / /
115 سيستمهاي ديجيتال (2) دوشنبه15:30 14:00 شماره کلاس 0عادي/دوشنبه17:15 15:45 شماره کلاس 0هفته اول/ 14:00 96/10/24
1250 آزمايشگاه مباني مهندسي برق دوشنبه12:20 11:00شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
1349 آزمايشگاه اندازه گيري ومدار(1) 00:00 / /
1450 آزمايشگاه مباني مهندسي برق و الكترونيك 00:00 / /
1496 آشنايي با مهندسي برق 11:00 96/10/18
1539 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي (1) 00:00 / /
1207 معماري كامپيوتر 14:00 96/10/24
1215 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده