ورود

نام و نام خانوادگی : پري ناز وحداني مقدم

مرتبه علمی :

گروه آزمایشی : برق

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد -

کارشناسی -

آدرس پست الکترونیک : p_vahdani2000@yahoo.com

آدرس صفحه وب :

مشخصه نام درس ساعت کلاس ساعت امتحان تاریخ امتحان
228 آزمايشگاه سيستمهاي قدرت چهار شنبه13:00 11:30شماره کلاس9عادي/چهار شنبه15:30 14:00شماره کلاس9عادي/ 00:00 / /
15 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي واندازه گيري چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
19 آزمايشگاه مدارهاي جريان متناوب چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
219 آزمايشگاه مدارهاي مخابراتي چهار شنبه09:30 08:00شماره کلاس0عادي/چهار شنبه11:15 09:45شماره کلاس0عادي/ 00:00 / /
339 مخابرات (1) 11:00 96/06/07
340 آزمايشگاه مباني مهندسي برق 00:00 / /
نوع اطلاعیه تاریخ استاد روز توضیح تاریخ و زمان درج دانشکده