ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی
1 دکتر حميد جليليان دروس عمومي
2 دکتر غلامرضا رحيمي مديريت
3 دکتر جعفر بيک زاد مديريت
4 دکتر فرهاد نژادحاجي علي ايراني مديريت
5 دکتر يوسف بيگ زاده مديريت
6 دکتر مهدي مقدم مديريت
7 دکتر نادر بهلولي مديريت
8 دکتر مجتبي رمضاني مديريت
9 دکتر حسين عماري مديريت
10 دکتر حسن اسداله فام زبان انگليسي
11 دکتر محمدحسين يوسفي زبان انگليسي
12 دکتر کيان کيقباد برق
13 دکتر عسگر حاجي بدلي برق
14 دکتر امير خدامحمدي فيزيک
15 دکتر محمود خادم معارف فيزيک
16 دکتر ژيلا طلعت مهرآباد زيست شناسي
17 دکتر منوچهر قوجايي زيست شناسي
18 دکتر فرزاد ارجمندي راد زيست شناسي
19 دکتر كريم فرجيان بناب رياضي
20 دکتر جعفر پاشازاده رياضي
21 دکتر شهرام بنايي رياضي
22 نوريه سالكي حاصل قوبي مکانيک
23 دکتر سعيد کاوس فر مکانيک
24 دکتر مهدي عباسقلي پور قديم مکانيک
25 دکتر محرم شاملي مکانيک
26 دکتر بهزاد محمدي الستي مکانيک
27 دکتر مقصود دليري مکانيک
28 دکتر رحمان ميرزائي عمران
29 دکتر عليرضا پورصمد بناب عمران
30 دکتر سيامك زادكريم عمران
31 دکتر وحيد عباسقلي پور قديم صنايع
32 دکتر نرگس اسکويي زبان و ادبيات فارسي
33 دکتر آرش مشفقي زبان و ادبيات فارسي
34 دکتر عزيز حجاجي كهجوق زبان و ادبيات فارسي
35 دکتر فضل الله رضوي پور زبان و ادبيات فارسي
36 دکتر حسين داداشي زبان و ادبيات فارسي
37 دکتر علي قره باغي حقوق و علوم سياسي
38 دکتر پرويز احدي حقوق و علوم سياسي
39 سيدباقر سيدي بنابي حقوق و علوم سياسي
40 دکتر رسول عبدي حسابداري
41 دکتر نادر رضائي حسابداري
42 دکتر محمدعلي مجلل چوبقلو برنامه ريزي علوم تربيتي
43 دکتر سيد عبداله حجتي برنامه ريزي علوم تربيتي
44 دکتر عسگر پاک مرام حسابداري
45 حسين کاشف بناب دروس عمومي
46 خليل جوادي دروس عمومي
47 بيژن علمي مديريت
48 عليرضا کشفي بناب مديريت
49 عباسقلي سنگي نور پور مديريت
50 يحيي داداش كريمي مديريت
51 وحيد بوغداچي مديريت
52 عليرضا نيکوزاده تربيت بدني
53 رضا رشدي بناب تربيت بدني
54 عباس مصطفي زاده تربيت بدني
55 حسين رستمي پرستاري
56 ليدا امامي مهر پرستاري
57 مريم عابدي مامايي
58 فاطمه احدي يولقونلو مامايي
59 رباب حسن زاده پرستاري و مامايي
60 مينو رنجبر پرستاري و مامايي