ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی
1 دکتر حميد جليليان دروس عمومي
2 دکتر غلامرضا رحيمي مديريت
3 دکتر جعفر بيک زاد مديريت
4 دکتر فرهاد نژادحاجي علي ايراني مديريت
5 دکتر يوسف بيگ زاده مديريت
6 دکتر نادر بهلولي مديريت
7 دکتر مجتبي رمضاني مديريت
8 دکتر حسين عماري مديريت
9 دکتر حسن اسداله فام زبان انگليسي
10 دکتر محمدحسين يوسفي زبان انگليسي
11 دکتر کيان کيقباد برق
12 دکتر عسگر حاجي بدلي برق
13 دکتر جمشيد سلطان محمدي خياط فيزيک
14 دکتر امير خدامحمدي فيزيک
15 دکتر ژيلا طلعت مهرآباد زيست شناسي
16 دکتر منوچهر قوجايي زيست شناسي
17 دکتر فرزاد ارجمندي راد زيست شناسي
18 كريم فرجيان بناب رياضي
19 دکتر جعفر پاشازاده رياضي
20 نوريه سالكي حاصل قوبي مکانيک
21 دکتر بهزاد محمدي الستي مکانيک
22 دکتر نادر جواني مکانيک
23 دکتر مهدي عباسقلي پور قديم مکانيک
24 دکتر محرم شاملي مکانيک
25 دکتر سعيد کاوس فر مکانيک
26 دکتر مقصود دليري مکانيک
27 دکتر رحمان ميرزائي عمران
28 دکتر عليرضا پورصمد بناب عمران
29 دکتر وحيد عباسقلي پور قديم صنايع
30 دکتر احمد اميري فرهنگ و معارف اسلامي
31 دکتر نرگس اسکويي زبان و ادبيات فارسي
32 دکتر آرش مشفقي زبان و ادبيات فارسي
33 دکتر عزيز حجاجي كهجوق زبان و ادبيات فارسي
34 دکتر فضل الله رضوي پور زبان و ادبيات فارسي
35 دکتر حسين داداشي زبان و ادبيات فارسي
36 دکتر علي قره باغي حقوق و علوم سياسي
37 دکتر پرويز احدي حقوق و علوم سياسي
38 سيدباقر سيدي بنابي حقوق و علوم سياسي
39 دکتر نادر رضائي حسابداري
40 دکتر عسگر پاک مرام حسابداري
41 دکتر محمدعلي مجلل چوبقلو برنامه ريزي علوم تربيتي
42 دکتر سيد عبداله حجتي برنامه ريزي علوم تربيتي
43 حسين کاشف بناب دروس عمومي
44 خليل جوادي دروس عمومي
45 بيژن علمي مديريت
46 عليرضا کشفي بناب مديريت
47 عباسقلي سنگي نور پور مديريت
48 يحيي داداش كريمي مديريت
49 وحيد بوغداچي مديريت
50 عليرضا نيکوزاده تربيت بدني
51 رضا رشدي بناب تربيت بدني
52 عباس مصطفي زاده تربيت بدني
53 حسين رستمي پرستاري
54 رابعه رحيمي پرستاري و مامايي
55 اکرم رضاقلي فام پرستاري و مامايي
56 مينو رنجبر پرستاري و مامايي
57 رباب حسن زاده پرستاري و مامايي
58 رويا رنجبرمحمدي بناب زبان انگليسي
59 فرحناز بهلولي اسکويي زبان انگليسي
60 موسي مرادي زبان انگليسي
61 فتانه طاهري آشتياني کامپيوتر
62 محمدعلي مشهدي عليزاده کامپيوتر