ردیف نام و نام خانوادگی گروه آموزشی
1 دکتر حميد جليليان دروس عمومي
2 دکتر غلامرضا رحيمي مديريت
3 دکتر جعفر بيک زاد مديريت
4 دکتر فرهاد نژادحاجي علي ايراني مديريت
5 دکتر يوسف بيگ زاده مديريت
6 دکتر مهدي مقدم مديريت
7 دکتر نادر بهلولي مديريت
8 عباسقلي سنگي نور پور مديريت
9 دکتر مجتبي رمضاني مديريت
10 دکتر حسين عماري مديريت
11 دکتر حسن اسداله فام زبان انگليسي
12 دکتر محمدحسين يوسفي زبان انگليسي
13 دکتر امين نظرلو برق
14 دکتر کيان کيقباد برق
15 دکتر عسگر حاجي بدلي برق
16 دکتر امير خدامحمدي فيزيک
17 دکتر محمود خادم معارف فيزيک
18 دکتر ژيلا طلعت مهرآباد زيست شناسي
19 دکتر زهرا حجتي بناب زيست شناسي
20 دکتر زهرا حجتي بناب زيست شناسي
21 دکتر فرزاد ارجمندي راد زيست شناسي
22 دکتر وحيد آقاپورامين رياضي
23 دکتر حسين جالب بناب رياضي
24 دکتر كريم فرجيان بناب رياضي
25 دکتر جعفر پاشازاده رياضي
26 دکتر شهرام بنايي رياضي
27 داود جباري سابق رياضي
28 دکتر نوريه سالكي حاصل قوبي مکانيک
29 دکتر بهزاد محمدي الستي مکانيک
30 دکتر سعيد کاوس فر مکانيک
31 دکتر مهدي عباسقلي پور قديم مکانيک
32 دکتر محرم شاملي مکانيک
33 دکتر مقصود دليري مکانيک
34 دکتر رحمان ميرزائي عمران
35 دکتر عليرضا پورصمد بناب عمران
36 دکتر سيامك زادكريم عمران
37 دکتر وحيد عباسقلي پور قديم صنايع
38 دکتر مهدي يوسفي نژادعطاري صنايع
39 دکتر جعفر ارجمنددانش فرهنگ و معارف اسلامي
40 دکتر نرگس اسکويي زبان و ادبيات فارسي
41 دکتر عزيز حجاجي كهجوق زبان و ادبيات فارسي
42 دکتر آرش مشفقي زبان و ادبيات فارسي
43 دکتر حسين داداشي زبان و ادبيات فارسي
44 دکتر فضل الله رضوي پور زبان و ادبيات فارسي
45 دکتر علي قره باغي حقوق و علوم سياسي
46 دکتر پرويز احدي حقوق و علوم سياسي
47 سيدباقر سيدي بنابي حقوق و علوم سياسي
48 دکتر نادر رضائي حسابداري