وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در دانشکده ������ �� ������������ استاد تاریخ
عدم تشکیل 1395/12/1 ساعت 12:28
عدم تشکیل 95/07/22,23 کلیه کلاسهای پنجشنبه و جمعه 95/07/22 و95/07/23 تعطیل میباشد. 1395/7/19 ساعت 10:4