وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در دانشکده فنی و مهندسی استاد تاریخ
عدم تشکیل یکشنبه 1395/12/3 ساعت 18:49 فنی و مهندسی
جبرانی 95/10/9 دکتر تجلیل پنج شنبه به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند کلاسهای جبرانی دکتر تجلیل در مورخ 95/10/11 روز شنبه بشرح ذیل برگزار میشود . الف- کنترل موجودی 2 از ساعت 9/30 الی 12/30 ب- اصول حسابداری و هزینه یابی از ساعت 13/30 الی 16/30 1395/10/9 ساعت 15:4 فنی و مهندسی
جبرانی 95/10/6 دکترتجلیل دوشنبه کلاس های جبرانی دکترتجلیل :روز پنجشنبه مورخ 95/10/9 از ساعت 9:30تا11 و از ساعت 15 الی 16/30 اصول حسابداری و هزینه یابی -از ساعت 11 الی 15 برنامه ریزی تولید و از ساعت 16/30 الی 18 کنترل موجودی 2 1395/10/6 ساعت 19:55 فنی و مهندسی
جبرانی 95/09/29 دکتر تجلیل دوشنبه کلاس های جبرانی دکترتجلیل :روز شنبه مورخ 95/10/4 از ساعت 9:30تا12:30 موجودی 2 روز شنبه مورخ 95/10/4 از ساعت 13:30تا16:30 مدیریت مالی 1395/9/29 ساعت 15:47 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/9/18 دکتر نوجوان پنج شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر نوجوان روزپنج شنبه و جمعه مورخه95/9/18و95//9/19 تشکیل نخواهدشد. 1395/9/18 ساعت 9:46 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/09/16 دکتر راحلی سه شنبه کلاسهای استاد راحلی روز چهارشنبه مورخه95/9/17 تشکیل نخواهدشد. 1395/9/16 ساعت 14:14 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/09/15 آقای دکتر شاملی یکشنبه کلاسهای درسی آقای دکتر شاملی روزدو شنبه مورخه95/9/15 تشکیل نخواهدشد. 1395/9/14 ساعت 14:56 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/09/06 خانم دکتر عالمی شنبه کلاسهای درسی خانم دکتر عالمی روز یکشنبه 95/09/07 تشکیل نخواهد شد. 1395/9/6 ساعت 13:30 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/29 قای دکتر دهقانی شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر دهقانی روز دوشنبه مورخ 95/09/01 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/29 ساعت 11:57 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/24 آقای دکتر الستی دوشنبه کلاسهای درسی آقای دکتر الستی روز سه شنبه 95/08/25 تشکیل نخواهد شد 1395/8/24 ساعت 19:36 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/19 قای دکتر شریفی(میرعلی) چهار شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر شریفی(میرعلی) روز جمعه مورخ 95/08/21 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/19 ساعت 11:15 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/18 آقای دکتر عباسقلی پور(وحید) سه شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر عباسقلی پور(وحید) روز چهارشنبه مورخ 95/08/19 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/18 ساعت 15:25 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/13 آقای مهجور پنج شنبه کلاسهای درسی آقای مهجور روز پنجشنبه مورخ 95/08/20 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/13 ساعت 16:56 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/12 خانم دکتر نصیری چهار شنبه کلاسهای درسی خانم دکتر نصیری روز شنبه مورخ 95/08/15 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/12 ساعت 10:15 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/07 آقای دکتر حاج اسکندر جمعه کلاسهای درسی آقای دکتر حاج اسکندر از تاریخ 95/08/08 الی 95/08/15 تشکیل نخواهد شد0 1395/8/7 ساعت 13:26 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/08/04 خانم دکتر ببری سه شنبه کلاسهای درسی خانم دکتر ببری روز سه شنبه وچهارشنبه ( مورخ 95/08/04 و 95/08/05) تشکیل نخواهد شد. 1395/8/4 ساعت 10:46 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/07/27 خانم حجتی سه شنبه کلاسهای درسی خانم حجتی روزچهارشنبه مورخ 95/07/28 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/27 ساعت 13:54 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/07/17 آقای علیرضا یزدانخواه شنبه کلاسهای درسی آقای علیرضا یزدانخواه روزیکشنبه مورخ 95/07/18 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/17 ساعت 20:58 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/07/17 آقای دکترتجلیل شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر تجلیل روزیکشنبه ودو شنبه مورخ 95/07/18و95/07/19 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/17 ساعت 13:41 فنی و مهندسی
عدم تشکیل 95/07/11 دکتردهقانی یکشنبه کلاسهای درسی آقای دکتر دهقانی روز دوشنبه وسه شنبه مورخ 95/07/12و95/07/13 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/11 ساعت 17:24 فنی و مهندسی