وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در دانشکده عمران و معماری استاد تاریخ
عدم تشکیل 95/12/6 استاد دکتر جالب بناب جمعه کلاسهای درسی دکتر جالب بناب روز جمعه مورخه 95/12/06 تشکیل نخواهد شد. 1395/12/5 ساعت 15:6 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/12/02 استاد خبازی دوشنبه کلاسهای درسی استاد خباری روز دوشنبه مورخه 95/12/02 برگزار نخواهد شد. 1395/12/1 ساعت 12:30 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/10/2 استاد دکتر میرزایی پنج شنبه کلاسهای دکتر میرزایی روز پنج شنبه مورخه 95/10/2 تشکیل نخواهد شد. 1395/10/1 ساعت 12:56 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/9/18 استاد خانم فشنگچی پنج شنبه کلاسهای استاد خانم فشنگچی روز پنج شنبه مورخه 95/9/18 تشکیل نخواهد شد. 1395/9/17 ساعت 9:4 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/9/11 استاد طالب احدی پنج شنبه کلاسهای استاد طالب احدی روز پنج شنبه مورخه95/9/11 تشکیل نخواهدشد.. 1395/9/9 ساعت 11:39 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/8/26 استاد دکتر بیرامی چهار شنبه کلاسهای دکتر بیرامی روز چهارشنبه مورخه 95/8/26 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/25 ساعت 11:23 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/8/26 استاد دکتر نوبری نیا چهار شنبه کلاسهای استاد دکتر نوبری نیا روز چهارشنبه مورخه 95/8/26 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/25 ساعت 8:51 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/8/25 استاد شمس سه شنبه کلاسهای استاد شمس روز سه شنبه مورخه 95/8/25 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/24 ساعت 10:9 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/8/18 و 95/8/19 استاد کریمی سه شنبه و چهارشنبه کلاسهای استاد کریمی مورخه 95/8/18 و 95/8/19 روزهای سه شنبه وچهارشنبه تشکیل نخواهد شد. 1395/8/11 ساعت 14:59 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/8/11 استاد عباسپور سه شنبه کلاسهای درسی استاد عباسپور روز سه شنبه مورخه 95/8/11 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/11 ساعت 8:17 عمران و معماری
عدم تشکیل 95/07/28 آقای دکتر عماری چهار شنبه کلاسهای درسی آقای دکتر عماری روزپنجشنبه مورخ 95/07/29 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/28 ساعت 15:44 عمران و معماری