وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در دانشکده علوم انسانی استاد تاریخ
عدم تشکیل 95/12/20 آقای دکتر علمی جمعه کلاسهای آقای دکتر علمی جمعه 95/12/20 تشکیل نخواهد شد 1395/12/17 ساعت 9:26 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/12/19 آقای دکتر حجتی پنج شنبه کلاسهای آقای دکترحجتی پنجشنبه 95/12/19 تشکیل نخواهد شد 1395/12/10 ساعت 7:56 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/12/07 آقای امیردلیر کلاسهای آقای امیر دلیر از تاریخ 95/12/07 الی 95/12/13 تشکیل نخواهد شد 1395/12/7 ساعت 8:27 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/12/19 آقای سنگی نور پنج شنبه کلاسهای آقای دکتر سنگی نور پنجشنبه95/12/19 تشکیل نخواهد شد 1395/12/7 ساعت 8:17 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/9/19 استاد خانم فشنگچی جمعه کلاسهای استاد خانم فشنگچی روز جمعه مورخه 95/9/19تشکیل نخواهد شد. 1395/9/18 ساعت 17:21 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/09/19 آقای سلیمی جمعه کلاسهای آقای سلیمی جمعه 95/09/19 تشکیل نخواهد شد 1395/9/18 ساعت 13:32 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/09/11 آقای مرادی پنج شنبه کلاسهای آقای مرادی امروز پنجشنبه 95/09/11 تشکیل نخواهد شد 1395/9/11 ساعت 8:32 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/09/05 رنجبر جمعه کلاسهای خانم رنجبر جمعه 95/090/05 از ساعت 13:30 الی18 تشکیل نخواهد شد 1395/9/4 ساعت 13:10 علوم انسانی
جبرانی 95/08/25 آقای کاشف سه شنبه کلاسهای آقای کاشف سه شنبه 95/08/25 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/24 ساعت 13:41 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/08/21 آقای دکتر علی اصغر زمانی پنج شنبه کلاسهای آقای دکتر علی اصغر زمانی پنجشنبه 95/08/21 تشکیل نخواهد شد 1395/8/18 ساعت 11:28 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/08/07 آقای دکتر رمضانی جمعه کلاسهای آقای رمضانی جمعه 95/08/07 تشکیل نخواهد شد. 1395/8/6 ساعت 12:50 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/08/05 -95/08/07 آقای دکتر اسداله فام کلاسهای آقای دکتر اسداله فام از تاریخ 95/08/05 الی 95/08/07 تشکیل نخواهد شد 1395/8/4 ساعت 10:38 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/30 آقای دکتر داداش کریمی جمعه کلاسهای آقای دکتر داداش کریمی جمعه 95/07/30 تشکیل نخواهد شد 1395/7/29 ساعت 14:17 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/29 -95/07/30 آقای دکتر بهلولی کلاسهای آقای دکتر بهلولی پنجشنبه 95/07/29 وجمعه 95/07/30 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/29 ساعت 7:51 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/29 خانم نازلیان پنج شنبه کلاسهای خانم نازلیان روز پنجشنبه 95/07/29 تشکیل نخواهد شد 1395/7/28 ساعت 16:10 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/29 ,95/07/30 آقای دکتر عماری کلاسهای آقای دکتر عماری روزهای پنجشنبه و جمعه 95/07/29 و95/07/30 تشکیل نخواهد شد. 1395/7/28 ساعت 16:4 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/22 ,95/07/23 کلاسهای روز پنجشنبه 95/07/22 و جمعه 95/07/23 تعطیل میباشد 1395/7/19 ساعت 11:45 علوم انسانی
عدم تشکیل 95/07/15 و95/07/16 آقای رمضانی کلاسهای آقای رمضانی در تاریخ 95/07/15 و 95/07/16 تشکیل نخواهد شد 1395/7/14 ساعت 12:10 علوم انسانی