وضعیت تشکیل کلاس ها
وضعیت تشکیل کلاس ها در همه دانشکده ها استاد تاریخ
عنوان تاریخ استاد روز توضیحات تاریخ درج دانشکده